Norges idrettsforbund får ros for håndteringen av koronapandemien
Koronaevalueringsutvalget la frem sin rapport om Norges idrettsforbunds koronahåndtering. Foto: Pernille Ingebrigtsen, Norges idrettsforbund

Tiril23. mai 20223min0
idrettsforbundet

Evalueringsutvalget for Idrettsforbundets håndtering av koronapandemien fremla i dag sin rapport for NIFs ledermøte i Tromsø. Samlet sett mener utvalget at Idrettsforbundet har tatt en aktiv og konstruktiv rolle i sin håndtering av pandemien.

– Av fremlagte oversikter og spørreundersøkelse i idrettskretser og særforbund fremgår det at Norges idrettsforbund har ivaretatt balansen mellom å støtte aktiviteter og ivareta smitteverntiltak på en god måte, sier leder for evalueringsutvalget, Anne Husebekk, og legger til:

– Utvalget har begrenset informasjon om hvordan lokale idrettslag i organisasjonen vurderer NIF sentralt sin innsats for å håndtere pandemien. Utvalget understreker imidlertid at idrettslag med mange idretter og ulike smittevernregimer hadde utfordringer med å følge informasjonsstrømmen underveis gjennom pandemien.

Utvalget fremhever Idrettsforbundets innsats og initiativ til å etablere politisk dialog på myndighetsnivå for å ivareta idrettens behov for målrettede kompensasjonsordninger. NIF samarbeidet også tett med myndighetene for å utarbeide hensiktsmessige smittevernrutiner for idretten.

Utvalget mener den tidlige etableringen av egen beredskapsgruppe var hensiktsmessig og en viktig forutsetning for å kunne håndtere løpende utfordringer og problemstillinger for idretten underveis i pandemien.

Utvalget fremmer flere anbefalinger til NIF for å møte pandemiens konsekvenser for idrettsorganisasjonen på en best mulig måte.

– Som følge av betydelig frafall i medlemsmassen og blant de frivillige er det av avgjørende betydning at det gjøres et samlet og strategisk prioritert arbeid for å få tilbake medlemmer og frivillige til idretten. Det må skje i tett dialog og kommunikasjon med bevilgende myndigheter. Samtidig må tematikken stå høyt på den idrettspolitiske agendaen internt i idretten i tiden som kommer, sier Husebekk.

Oppsummering av de øvrige anbefalingene fra evalueringsutvalget:

  • NIF må utarbeide oppdaterte beredskapsplaner som hensyntar erfaringene fra NIFs beredskapsarbeid under pandemien.
  • NIF bør gjennomføre beredskapsøvelser i «fredstid» for å stå best mulig rustet ved en fremtidig krisesituasjon.
  • NIF bør utarbeide forslag til forbedrede kommunikasjonsmodeller til fleridrettslag for å sikre god informasjonsflyt til organisasjonens ytterste ledd.
  • NIF bør innhentes kunnskap fra toppidrettsutøvere om de viktigste læringspunktene fra pandemihåndteringen i et toppidrettsperspektiv.
  • NIF bør fortsette å videreutvikle digitale kommunikasjonstjenester for å sikre en bærekraftig og effektiv informasjons- og kommunikasjonsflyt ved fremtidige kriser.

– Idrettsstyret takker utvalget for en grundig og svært nyttig evalueringsrapport. Idrettsstyret vil følge opp utvalgets funn og anbefalinger og har bedt om en oppfølgingsplan slik at vi er godt forberedt og kan stå enda bedre rustet ved fremtidige beredskapssituasjoner, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Evalueringsutvalgets rapport kan leses i sin helhet her: 

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2024 Radio Metro AS. All rights reserved.